No Image
No Image
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014
Greek
No Image
No Image
No Image  
No Image
No Image
No Image
No Image

Αναζήτηση

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

 
No Image
No Image
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία Ψυχολογίας   

Καλούνται οι αιτούμενοι τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολύτεκνων, Τρίτεκνων και Ειδικών Κατηγοριών βάσει του άρθρου 53 του ν.4264/2014 να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για την κατάθεση των δικαιολογητικών τους,

από την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014 έως ΚΑΙ την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Αρχική αίτηση εγγραφής που χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος

Απλή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

Αστυνομική ταυτότητα

Την εκτύπωση της αίτησης που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε καθώς και τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τα όλα δήλωσαν σε αυτήν.

Μία (1) φωτογραφία

 
ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ 5% PDF Εκτύπωση E-mail
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία Ψυχολογίας   

Καλούνται οι εισαχθέντες με την κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες, για εγγραφή στο Τμήμα Ψυχολογίας από 22 Οκτωβρίου έως και 5 Νοεμβρίου 2014.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 του ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικα κατά την εγγραφή τους όπως οι ίδιοι με την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1896 έχουν δηλώσει κατά την υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ) ή πρωτότυπο τίτλο απόλυσης Λυκείου της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που υποβάλλεται απολυτήριο ή πτυχίο στην πρωτότυπη έκδοσή του, αυτό μπορεί ν’ αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό ή φωτοαντίγραφο.

i) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, ο πρωτότυπος τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας στην οποία ανήκει το σχολείο και επιπλέον να προσκομιστεί βεβαίωση της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής με την οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα της θεώρησης του τίτλου Λυκείου από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας προέλευσης.

ii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, ο τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι θεωρημένος για τη γνησιότητά του από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία επίσης χορηγεί βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.

  • Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει επιπλέον:

iii) Βεβαίωση της οικείας αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας προέλευσης του τίτλου Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος Λυκείου που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην ίδια βεβαίωση θα περιλαμβάνεται και η γενική μέση βαθμολογία του τίτλου απόλυσης στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20). 

  • Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λ.π.) πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και μεταφρασμένα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.

β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

γ) Πρωτότυπο πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης ή αντίγραφο του πρωτοτύπου από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, που έχει συσταθεί, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ151/17897/Β6 (Φ.Ε.Κ. 358/τ.Β΄/14-2-2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση ή Απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ. μετά από ένσταση. δ) Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας. 

δ) Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  


Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων Σχολών.

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στην καθορισμένη προθεσμία αυτών με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή Σχολής Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., κατά περίπτωση, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν εγγράφηκε ούτε με την ανωτέρω διαδικασία χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος καθώς και για τα επόμενα έτη.

Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με άλλη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και εισάγεται με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε άλλη Σχολή ή Τμήμα, δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν προηγουμένως δεν διαγραφεί από την Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος. 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή του Τμήματος, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εγκρίνεται η εγγραφή των επιτυχόντων-εισαγομένων, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από τη λήξη της ημερομηνίας εγγραφής. Η απόφαση εγγραφής ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος αρμοδίως. Αντίγραφο αυτής κοινοποιείται στο ΥΠΑΙΘ.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στη διαλυτική αίρεση έγκρισης νομιμότητας της τελευταίας από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου ή τη Συνέλευση του ΤΕΙ. Εάν η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου ή η Συνέλευση του ΤΕΙ κρίνει ότι η εγγραφή δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί, στην περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών και ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στην ειδική κατηγορία, τότε δεσμεύεται η Γενική Συνέλευση του Τμήματος να την ανακαλέσει με οριστική απόφαση διαγραφής από τους καταλόγους της Σχολής ή του Τμήματος εισαγωγής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους και στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ανάκληση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κύρωσης των πινάκων εισαγωγής υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κατά το μέρος που αφορά τη διαγραφή αυτών και τον αποκλεισμό τους κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής από όλα τα Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι ή Σχολές. 

Οι Γραμματείες των Σχολών και Τμημάτων για κάθε ειδική περίπτωση μπορούν να αναζητήσουν και αυτεπάγγελτα οποιοδήποτε δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση της εγγραφής επιτυχόντα-εισαγομένου.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τις Σχολές ή Τμήματα να ασκήσει και το ίδιο έλεγχο επί των δικαιολογητικών που έχουν προσκομισθεί από τους υποψηφίους και έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.  

 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ PDF Εκτύπωση E-mail
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία Ψυχολογίας   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22/10/2014: Λόγω διαδικαστικών ζητημάτων, η Προκήρυξη για το ΠΜΣ Ψυχολογίας δεν θα ανακοινωθεί ακόμα, χωρίς να είναι προκαθορισμένη η ημερομηνία ανακοίνωσή της


Σχολή ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΊΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου ανακοινώνει την οργάνωση και λειτουργία από το Ακαδημαϊκό έτος 2014 -2015 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:  «Ψυχολογία» σύμφωνα με το ΦΕΚ υπ’ αρ. 2318/28-8-2014, τ. Β΄.

Στόχος του ΠΜΣ είναι η επέκταση, αξιοποίηση και εμβάθυνση της θεωρητικής και ερευνητικής δραστηριότητας, που αναπτύσσεται σε προπτυχιακό επίπεδο . Η αξιοποίηση της δραστηριότητας αυτής, μέσω της εκπαίδευσης φοιτητών σε μεταπτυχιακό επίπεδο φιλοδοξεί να προσφέρει στην επιστημονική κοινότητα δημιουργικούς και αυτόνομους ερευνητές ταυτόχρονα δε και αποτελεσματικούς επαγγελματίες στο χώρο των εφαρμογών.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην «Ψυχολογία» (Masters Degree in Psychology) με τις παρακάτω κατευθύνσεις.

  

«Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων» (Social Psychology of Conflicts):

Η Σύγκρουση αποτελεί κομβικό ζήτημα της κοινωνικής ψυχολογίας τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινωνικής και πολιτικής παρέμβασης. Στόχος της κατεύθυνσης είναι η εκπαίδευση στις θεωρητικές, μεθοδολογικές και πρακτικές προσεγγίσεις των Συγκρούσεων σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης (πχ ενδο-ατομικές συγκρούσεις και ταυτότητες, διαπροσωπικές συγκρούσεις, διομαδικές συγκρούσεις, συγκρούσεις κοινωνικών θέσεων και συγκρούσεις σε επίπεδο πεποιθήσεων και ιδεολογίας). Η θεωρητική ενασχόληση και η ερευνητική πρακτική σε θέματα συγκρούσεων στα πλαίσια της κοινωνικής ψυχολογίας επιτρέπει τη μελέτη της κοινωνικής σταθερότητας και μεταβολής καθώς και της καινοτομιας.  Οι γνώσεις που αποκτούν οι φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης τούς δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τόσο στο πεδίο της έρευνας στην κοινωνική ψυχολογία όσο και στη διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων σε πολλά πεδία της κοινωνικής ζωής (για παράδειγμα κοινωνική επιρροή και επικοινωνία, διαπραγματεύσεις, διομαδικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, διαχείριση διαπροσωπικών συγκρούσεων). 

 

«Θετική Ψυχολογία: Εφαρμογές Συμβουλευτικής» (Positive Psychology: Applications in consulting):

Αυτή η κατεύθυνση συνδυάζει τις αρχές της Θετικής Ψυχολογίας με την θεωρία πολυπλοκότητας και κοινωνικών δικτύων. Η έμφαση της Θετικής Ψυχολογίας στην ανάπτυξη των ταλέντων, κλίσεων, δυνατοτήτων και δυναμικών εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών δικτύων και στην αλληλοεπίδραση ατόμου και κοινωνίας. Σ’ αυτό το εννοιολογικό πλαίσιο παρουσιάζονται τα θεωρητικά μοντέλα, οι ερευνητικές προσεγγίσεις και ευρήματα και οι εφαρμογές στο χώρο της συμβουλευτικής. Στόχος της κατεύθυνσης είναι η εκπαίδευση στις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στα παραπάνω πεδία μέσα από την εμβάθυνση στη βιβλιογραφία και την διεξαγωγή έρευνας, με έμφαση στη συμβουλευτική.  Η κατεύθυνση δίνει τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες να συνεχίσουν στο πεδίο της έρευνας ή να ασχοληθούν με παρεμβάσεις και επαγγελματικές εφαρμογές συμβουλευτικού χαρακτήρα σε ατομικό, διαπροσωπικό, ομαδικό και διομαδικό πεδίο.

 

 

 «Ταυτότητα και Διαπροσωπικές Σχέσεις» (Identity and Interpersonal Relationships):

Η αντίληψη εαυτού και η ταυτότητα των ατόμων διαμορφώνεται μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις, την υπαγωγή σε κοινωνικές ομάδες, καθώς και την άμεση, έμμεση, νοερή και συμβολική επίδραση του κοινωνικού πλαισίου. Στόχος της κατεύθυνσης είναι η εκπαίδευση στις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στα πεδία του εαυτού, της ταυτότητας και των διαπροσωπικών σχέσεων μέσα από την εμβάθυνση στη βιβλιογραφία και την διεξαγωγή έρευνας.  Ο θεωρητικός και μεθοδολογικός εξοπλισμός που αποκτούν οι φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης τούς δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν στο πεδίο της έρευνας ή να ασχοληθούν με παρεμβάσεις και επαγγελματικές εφαρμογές συμβουλευτικού χαρακτήρα σε ατομικό, διαπροσωπικό, ομαδικό και διομαδικό πεδίο.

 

«Εφαρμοσμένη Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία» (Applied Cognitive and Developmental Psychology):

Οι τομείς της Γνωστικής και της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας ανήκουν παραδοσιακά στα κλασικά θεωρητικά αντικείμενα της ψυχολογικής επιστήμης.  Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς ζωηρό ενδιαφέρον για τα παραπάνω αντικείμενα, το οποίο εκφράζεται τόσο στο πεδίο της έρευνας όσο και στων εφαρμογών.  Στόχος της κατεύθυνσης είναι η εκπαίδευση στις θεωρητικές, μεθοδολογικές και πρακτικές προσεγγίσεις του γνωστικού και αναπτυξιακού τομέα, με έμφαση στις τελευταίες, δηλαδή στις δυνατότητες εφαρμογής στο πεδίο.  Οι εξειδικευμένες γνώσεις που αποκτούν οι φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης τους δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν στο πεδίο της έρευνας και των επαγγελματικών εφαρμογών που προκύπτουν από αυτήν.


Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ, ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. 

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα ξεκινήσει από το Εαρινό Εξάμηνο ενώ η κατεύθυνση "Εφαρμοσμένη Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία" δε θα δέχεται υποψηφιότητες αυτό το Ακαδημαϊκό Έτος

 
ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ" PDF Εκτύπωση E-mail
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία Ψυχολογίας   

Δείτε τον κατάλογο των επιτυχόντων για το σεμινάριο στη "Συμβουλευτική Ψυχολογία"

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  20 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΤΗ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας της 2.7.2014, ο Καθηγητής του Τμήματος Γρηγόρης Ποταμιάνος, διοργανώνει Ανώτερο Σεμινάριο στη «Συμβουλευτική Ψυχολογία», το οποίο απευθύνεται σε απόφοιτους του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου  των δύο τελευταίων ετών.

Το Σεμινάριο έχει διάρκεια ενός έτους, δεν προβλέπονται δίδακτρα και στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΥΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΉ, ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ,  ΚΑΤΆ ΤΟ ΔΙΆΣΤΗΜΑ 1-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

ΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας
  2. Αντίγραφο πτυχίου
  3. Βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, και τα κίνητρα για μεταπτυχιακές σπουδές.
  4. Βεβαιώσεις εθελοντικής προσφοράς.

Η ΑΡΧΙΚΗ επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση το βιογραφικό τους σημείωμα, και στη συνέχεια, εφόσον κριθεί αναγκαίο, η τελική επιλογή θα γίνει από τους Διδάσκοντες του Σεμιναρίου, με ιεράρχιση των παρακάτω κριτηρίων:

  1. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
  2. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

       Ο Πρόεδρος του Τμήματος

(Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο)

 Καθηγητής Ρόμπερτ-Τσάρλς Μέλλον

Attachments:
FileΠεριγραφήFile size
Download this file (Epitixontes sto seminario gia 2014-2015.pdf)Epitixontes sto seminario gia 2014-2015.pdf 160 Kb
 
EXETASTEA YLH EARINON PDF Εκτύπωση E-mail
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Συντάχθηκε απο τον/την Γραμματεία Ψυχολογίας   

.

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 5
No Image
No Image No Image No Image
No Image
No Image Εμφανίσεις Περιεχομένου : 1864424
No Image
No Image
bursa escort eskisehir escort escort ankara meme buyutme meme kucultme Huseyin guner